Sodematha

Worship by Sri Vishwallabha Tirtha in the abode of Sri Mukhaprana and Jagannath Dasa

24 Dec, 2023

ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪೂಜೆ.Worship by Sri Vishwallabha Tirtha in the abode of Sri Mukhaprana and Jagannath Dasa installed by Sri Jagannath Dasa in Manavi.