Sodematha

Srivadiraja-s kirtanas singing by Vidwan Pradesh Acharya Bangalore

18 Feb, 2024

ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗಾಯನ. @ Hoovinakere Vadiraja Matha.Srivadiraja's kirtanas singing by Vidwan Pradesh Acharya Bangalore and colleagues. @ Hoovinakere Vadiraja Matha.