Sodematha

Sri Kurmanatha swamy temple Srikurmam

20 Jun, 2023

ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಕೂರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ -  ಶ್ರೀಕೂರ್ಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ . ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮಮ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ. | Sri Kurmanatha swamy temple , Srikurmam, Andra pradesh.